Những câu hỏi thường gặp khi tự học lập trình C++

Khi bắt đầu tự học lập trình C++ chắc ai cũng đều có những thắc mắc về ngôn ngữ lập trình, tư duy lập trình, cơ sở dữ liệu cơ bản, kiểu biến, tham số, hàm...

Ngôn ngữ lập trình C++ đang trở thành một công cụ lập trình khá mạnh, được sử dụng chủ yếu trong việc xây dựng những phần mềm hiện nay. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết ngôn ngữ thông dụng nhất và các ứng dụng máy tính để lập trình games. Ngoài ra, nếu muốn tiếp cận tốt hơn với các ngôn ngữ lập trình khác như C#, Java….thì học C++ là lựa chọn đúng đắn nhất.

Khi bắt đầu tự học lập trình C++ chắc hẳn mọi người không ai không có những thắc mắc về ngôn ngữ lập trình, tư duy lập trình, cơ sở dữ liệu cơ bản, kiểu biến, tham số, hàm…

tự học lập trình C++

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp 1 số câu hỏi thường gặp trong lập trình C++

1. Sự khác biệt giữa lệnh continue và lệnh break là gì?

Việc xử lý sẽ lập tức thoát khỏi lệnh do, for...while hoặc while chức lệnh break khi gặp lệnh break. Bước lặp kế tiếp của vòng lặp sẽ thực hiện ngay khi gặp lệnh continue.

2. Cho biết số các bước lặp nhỏ nhất của câu lệnh do...while và lệnh while?

Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh do...while có thể thực hiện là 1. Số vòng lặp nhỏ nhất của lệnh while có thể thực hiện là 0.

3. Vòng lặp vô hạn là gì? làm thế nào để tạo nó?

Vòng lặp vô hạn thực thi vĩnh viễn. Với điều kiện kiểm tra luôn đúng có thể tạo ra vòng lặp vô hạn bởi các câu lệnh do, for,...while, hoặc while

4. Sự khác nhau giữa định nghĩa nguyên mẫu hàm và hàm?

Nguyên mẫu hàm là một dòng đơn, đồng nhất với dòng tiêu đề nhưng kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Một định nghĩa hàm là một hàm hoàn chỉnh, bao gồm các câu lệnh của hàm và tiêu đề. Định nghĩa hàm xác định nhiệm vụ của hàm khi hàm xử lý.

5. Hàm có thể trả về bao nhiêu giá trị?

Một hàm có thể trả về hoặc một giá trị hoặc không trả về giá trị nào.

6. Điều gì xảy ra nếu chương trình truy cập đến một phần tử có chỉ số nằm ngoài phạm vi mảng?

Tất cả kiểu dữ liệu của C.

tài liệu tự học lập trình C++

7. Mảng được khai báo sau đây có bao nhiêu phần tử?

int array[2][3][5][8];

Tên của phần tử thứ 10 là gì?

2*3*5*8 =240.

array[0][0][1][1]

8. Truy cập gián tiếp là gì?

Truy cập đến nội dung của một biến bằng cách dùng con trỏ trỏ tới biến đó là truy cập gián tiếp.

9. Mảng được lưu trữ trong bộ nhớ như thế nào?

Các phần tử mảng được lưu trữ ở các vùng nhớ liên tiếp

10. Con trỏ là gì?

Con trỏ là biến chứa địa chỉ của biến khác

C++ là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, lập trình đa hình, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng. Ngôn ngữ C++ hỗ trợ các lớp và đối tượng, biến tham chiếu và con trỏ, sử dụng các hàm cin>> và cout<< để nhập xuất. C++ hỗ trợ các hàm inline, sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên  (bottom-up), ngoài ra còn có thể khai báo hàm trong các structure.

Với những chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn tự học lập trình C++. Còn nếu các bạn muốn thành thạo và thành công với ngôn ngữ này hãy tham khảo khóa học tại website: stanford.com.vn.


Tags: học lập trình, học lập trình C++,