Ngày 09/09/2013, Stanford – dạy kinh nghiệm thực tế vui mừng bế giảng lớp VBA071301CB

Khóa học này dành cho những bạn muốn làm việc hiệu quả hơn với Excel vì VBA là công cụ được sử dụng để phát triển chương trình ứng dụng trong Excel nói riêng và bộ Microsoft Office nói chung. Stanford – học để làm việc chúc mừng 6 bạn học viên đã trải qua gần 2 tháng học tập và được chuyên gia nhiều năm làm việc với VBA trực tiếp giảng dạy kiến thức về chuyên môn cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm việc.

Khóa học này dành cho những bạn muốn làm việc hiệu quả hơn với Excel vì VBA là công cụ được sử dụng để phát triển chương trình ứng dụng trong Excel nói riêng và bộ Microsoft Office nói chung. Stanford – học để làm việc chúc mừng 6 bạn học viên đã trải qua gần 2 tháng học tập và được chuyên gia nhiều năm làm việc với VBA trực tiếp giảng dạy kiến thức về chuyên môn cũng như chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm việc.

Trong khóa học, học viên đã được sử dụng các công cụ như:

- Mircosoft Visual Basic 6.0

- VBA of Excel 2007

- Microsoft Access, Sql Server

….Và các bạn được đào tạo theo chương trình chuẩn của Stanford dành cho khóa học VBA-Excel for base bao gồm các nội dung chính như:

-Giới thiệu về Visual Basic for Application

-Làm việc với Visual Basic Editor (VBE), thiết lập môi trường làm việc.

-Xây dựng Macro (Recorder Macro, imtermedia macro using shortcut key, macro for worksheet, configs macro,…)

-Làm việc với ngôn ngữ Visual Basic for Applications (Objects, Methods, Properties,…)

-Làm việc với kiểu dữ liệu trong VBA (Data Type, Variable, Const, Arrays,… )

-Lập trình cấu trúc điều khiển (If, Select..Case, Do..Loop, For..Next, ForEach..Next,…)

-Sử dụng và xây dựng các hàm trong VBA for Excel (WorkSheet functions, functions used in VBA, Data Type Convertions, DataFormat,…)

-Kỹ thuật xử lý lỗi trong VBA(Bẫy lỗi với OnError, Bugs, VBA Debugger

-Lập trình sự kiện trong Excel (Event Procedure, Enable-Disable Events, Activate Events,…)

-Sử dụng và xây dựng bảng điều khiển trong Excel (UserForm in VBE, DialogSheet, Form in WorkBook,…)

-Làm việc với File và thư mục trong VBA.

-Tương tác với các chương trình khác với VBA (Using VBA Automation: Word, Access, PowerPoint)

-Using database with Access, SQL Server.

-Projects (completion of the modules)

 Sau khi hoàn thành khóa học VBA-Excel, các bạn đã đạt được kết quả như:

-Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình cũng như kiến thức về phát triển ứng dụng quản lý trên Excel.

-Nắm chắc kiến thức cơ bản về VBA phục vụ cho công việc quản lý dữ liệu trong Excel.

-Tự xây dựng được các chương trình, báo biểu trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Tags: