Học lập trình C ++ - Bắt đầu như thế nào hiệu quả?

C++ là một ngôn ngữ lập trình đa dụng – học lập trình C++ bạn có thể lập trình cho các hệ thống lớn, hệ điều hành cho đến các ứng dụng, game hay lập trình web.

Từ thập niên 1990,C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất. Ngôn ngữ C++ là ngôn ngữ lập đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, lập trình theo hướng đối tượng.

Học lập trình C++ thông qua những từ khóa, những nội dung có trong ngôn ngữ C++. Nắm được hết những kiến thức này thì bạn đã thành thạo được ngôn ngữ C++.

Ngôn ngữ lập trình C++: iostream, iomanip,..

1. Dữ liệu, đối tượng (Object) và lớp đối tượng (Class).

2. Tạo lập, sử dụng, hủy đối tượng: từ khóa new, delete.

3. Nhập xuất:

     cout<<(ostream), cin>>(istream).

     setw, left, right, setfill, set, dec, oct, hex, setiosflag, setprecision.

     (Thư viện iomanip)

Học lập trình C++ cơ bản cho người mới

4. Tổ chức các tập tin mã nguồn C++. Sơ đồ liên kết: UML lớp và đối tượng. (*.h, *.cpp)

5. Xử lý chuổi: thường: string; mở rộng UFT: wchar_t, wstring.

6. Thuộc tính và phướng thức:

         Từ khóa: public, protected, private. (C++,C#: mặc định private; Java mặc định: public)

         Phương thức tạo lập (Constructor).

         Phương thức hủy (Destructor).

7. Toán tử và viết chồng toán tử: Operator overloanding.

8. Học lập trình C++ cơ bản, bạn cần biết các tham số: Tham trị(tham số giá trị) và Tham chiếu(tham số địa chỉ, tham biến). Đối số là con trỏ.

9. Ép kiểu:

    Ép kiểu chuẩn (C - style casting)

    Ép kiểu tĩnh (static_cast)

    Ép kiểu động (dynamic_cast)

    Ép kiểu hằng (const_cast)

    Ép kiểu dịch lại (reinterpret_cast)

10. Từ khóa: static, const.

     Đối tượng hằng và phương thức hằng.

11. Từ khóa: Virtual, friend.

      Phương thức ảo, phương thức hủy ảo, kế thừa ảo.

      Phương thức bạn, lớp bạn.

      Lớp thuần ảo. (interface).

12. HAS-A, IS-A, các kiểu kế thừa public, protected, private.

      Quan hệ bao hàm/ bộ phận (HAS-A): phụ thuộc và độc lập. (chứa hoặc kế thừa private/protected)

      Quan hệ tổng quát hóa/ đặc biệt hóa (IS-A): sử dụng kế thừa public.

      Quan hệ bạn (từ khóa friend).

      Quan hệ phụ thuộc.

13. Diamond problem: Vấn đề hình thoi/ vấn đề kim cương trong OOP.

      Kế thừa ảo.

14. Stream: #include <iostream>; <ostream>; <fstream>; <sstream>;

       ios:

           istream (cin): ifstream; istringstream; iostream.

           ostream (cout): ofstream; ostringstream; iostream.

           iostream: fstream; stringstream

15. Lập trình với tập tin:

      ifstream, ofstream, fstream.

      Tập tin văn bản: Thô (ASCII-ANSI text); Mở rộng (Unicode(UTF-16); UTF-8;UTF-32).

       Stream: badbit, eofbit, failbit, goodbit; eof(), fail(), bad(), good(), clear(); tellg(), seekg(); tellp(), seekp().

16. Lập trình Template trong C++:

      Template cài đặt thường.

      Template cài đặt riêng biệt.

      Lập trình cho trình biên dịch. (Metaprogramming).

      Giải quyết lỗi liên kết tập tin *.h, *.cpp (tách biệt 2 phần: khai báo và cài đặt) trong template.

      Giải quyết lỗi khai báo và cài đặt friend trong template.

Khóa học lập trình C++ tại Stanford

17. Thư viện các lớp thông dụng (STL):

       Container:

           1. Sequence Container: vector, deque, list.

           2. Associative Container:

               Set: set, multiset, hash_set, hash_multiset.

               Map: map, multimap, hash_map, hash_multimap. (typedef pair<x,y>)

           3. Container Adapter: stack, queue, priority_queue.

       Iterator: Duyệt tiến, lùi, vị trí ngẫu nhiên,v.v...

       Algorithm:#include <algorithm> <numberic>

       Số phức: #include <complex>

18. Xử lý lỗi và ngoại lệ:

      try-throw-catch.

      Phương pháp RAII (Resource Acquisition Is Initialization) do Bjarne Stroustrup đề nghị:

       - Đưa các biến có sử dụng các tài nguyên vào bên trong các lớp. Phương thức hủy của các lớp sẽ đàm nhiệm vai trò giải phóng tài nguyên.

19. Design Pattern.

20. Dynamic Library:__declspec(dllexport), __declspec(dllimport): .lib và .dll

21. Static library: .lib

22. Object: .obj

C++ là một trong ít ngôn ngữ mà có thể đảm nhiệm được rất nhiều vai trò trong lập trình: từ lập trình ứng dụng, lập trình web cho đến việc lập trình cho các hệ thống lớn và rất lớn. C++ cho phép lập trình viên sử dụng những kĩ thuật cao cấp như lập trình hướng đối tượng, template … mà vẫn có thể linh động cho phép can thiệp vào sâu bộ nhớ bên dưới.

Chính vì lý do đó, mặc dù ngôn ngữ C++ có "tuổi" khá cao nhưng nó vẫn đóng một vai trò cực kì quan trọng trong thế giới máy tính. Và cũng dễ hiểu vì sao học lập trình C++ được chọn làm nền tảng cho lập trình viên.

----

STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

Website: https://stanford.com.vn/

Hotline: 0866 586 366 – 024. 6275 2212

 

 

Tags: học lập trình, học lập trình c++,