Một số kiến thức người học lập trình .Net cần nắm chắc

Stanford đào tạo học lập trình .net chuyên nghiệp. Chúng tôi không chỉ dạy bạn kiến thức mà còn là kinh nghiệm lập trình qua những dự án thực tế.

 

Là công nghệ nền tảng của Microsoft .Net giúp phát triển các ứng dụng tốt nhất trên nền của hệ điều hành Windows cũng như Internet. Để cung cấp cho các lập trình viên một nền tảng lập trình phát triển ứng dụng nhanh và hiện đại, .Net đã kết hợp với C# mang những kỹ thuật lập trình mới nhất.


.Net trở thành một nền tảng lập trình mạnh, chiếm thị phần lớn trong ngành công nghiệp phần mềm và đem lại nhiều cơ hội cho các lập trình viên. Với thế mạnh của Windows cũng như sự tích hợp trọn gói.


Đối với người lập trình, .NET giúp đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người học lập trình .NET chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo bài toán, nhu cầu và sự sáng tạo mà gắn kết, phối hợp các thành phần đó lại với nhau sao cho hiệu quả nhất.


Để phục vụ cho công việc của mình được tốt hơn, các lập trình viên cần nắm được những điều dưới đây:

Khóa học lập trình .net tại Stanford

1. Sự khác nhau giữa các lớp Debug và Trace?


- Debug chỉ hoạt động trong đóng gói Debug, dùng để sửa và tìm các lỗi trong chương trình.


-Trace là khả năng của chương trình tự đưa ra các thông tin về hành động của mình. Trace dùng để theo dõi các hành động xảy ra. Nó hoạt động trong các đóng gói cả Release lẫn Debug.


2. Sự khác nhau giữa const và static readonly?


- Const là hằng số được khởi tạo khi biên dịch chương trình.


- Static readonly là hằng số được khởi tạo khi thực thi chương trình.


3. Sự khác nhau giữa StringBuilder và String trong học lập trình .Net?


- StringBuilder là lớp thay đổi. Các phương thức của biến sẽ ảnh hưởng đến đến biến StringBuilder hiện tại.


- String là lớp không thay đổi. Mọi phương thức sẽ tạo ra một biến String mới.


4. Sự khác nhau giữa String.Empty và “” ?


- “” sẽ tạo thêm 1 đối tượng khi làm việc với nó (copy, so sánh,…)

- String.Emtpy nằm trong mscorlib, String.Empty không tạo đối tượng nào cả.

Để có tốc độ nhanh nhất, khi kiểm tra 1 String có rỗng hay không nên dùng String.Length == 0


5. Sự khác nhau giữa throw ex và throw ?


- Throw ex bỏ bớt các tầng theo dõi bên dưới phương thức gọi throw ex.

- Throw đế đưa lại toàn bộ các tầng theo dõi của lỗi ra.


6. Connection Pooling dùng để làm gì?


- Dùng lại các kết nối thay vì tạo các kết nối mới với mỗi yêu cầu, cho phép tăng tốc độ của các ứng dụng Web.


7. .NET có hỗ trợ thừa kế từ nhiều lớp hay không (multiple inheritance)? Tại sao?


- Không. Vì sẽ không hiểu được khi gọi 1 phương thức mà 2 lớp cha cùng override nó.


Trên đây là những chia sẻ về một số kiến thức mà các bạn nên biết khi học lập trình .NET. Còn nếu bạn muốn sử dụng thành thạo và thành công về công nghệ .Net này hãy tham khảo khóa học lập trình ASP.NET tại đây.


Tags: học lập trình .net, học lập trình c#, khóa học lập trình asp.net